News & Articles

Initiativ for å styrke brukerinnflytelsen i sosialfagutdanningene

Artikel av Liv Altmann, Teve Hasvold og Ole Petter Askheim

Initiativ-artikel

 


 

Revitalization of the Norwegian Network

In December 2015 the PowerUs representatives at LUC invited to a meeting in an attempt to revitalize the Norwegian network. The invitation was sent to all schools of social work in Norway. Representatives from five different colleges/universities took part in the meeting. The goal for the network is to strengthen service user involvement in the education programmes, exchange experiences, and support and inspire each other. The participants at the meeting agreed to try out a model developed at the University of Agder where persons with service user experiences supervise social work students. The intention is to try out the “the Agder Model”, with local adjustments, towards the summer of 2017 and to present the experiences at the EASSW conference in Paris. For more information see Fløistad/Kvammen, M. (2014) Mellom fag og erfaring – møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis [Between discipline and experiences – meetings between supervisors with service user experiences and social work students]. In A.M.Støkken (ed): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.[Innovation and development in social work] Bergen, Fagbokforlaget. ( http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245015362 )

At the meeting a working committee was elected: Liv Altmann from Lillehammer University College and Mette Fløistad Kvammen from the University of Agder. The network wants more participants, and encourage all that might be interested to contact the working committee: liv.altmann@hil.no ormette.f.kvammen@uia.no

Liv Altmann, Tove Hasvold and Ole Petter Askheim have, in connection with the network meeting, written the article “Initiativ for å styrke brukerinnflytelsen i sosialfagutdanningene» [Initiative to strengthen the social work studies] in the journal Fontene 3/2016.

Liv Altmann and Tove Hasvold gave an introduction about the PowerUs network and gap mending methods at the joint meeting for the National Professional Council for education and research within child care, social work and social education [Nasjonalt Profesjonsråd for utdanning og forskning innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie] The meeting took place in Oslo, 14.04.2016

Liv Altmann og Tove Hasvold have written the article  “Brukerinvolvering i sosialfaglig utdanning. Hva kan “gapmending” pedagogikken bidra til?” (Service User Involvement in social work education – do gap mending methods have any long term effects? Experiences from the Norwegian Course “Meeting face to face create insights. The article was pulished in Fontene Forskning nr 2/15.  The article presents a follow up study of students who have participated in the course “Ansikt til Ansikt gir Innsikt” (Face to Face Creates Insights) that has been a subject at the social work education programmes at LUC. (http://fonteneforskning.no/?app=NeoDirect&com=6/19/386196/f4814c1ff3&t=Brukerinvolvering_i_sosialfaglig_utdanning  )

 


 

“Ansikt til ansikt gir innsikt” kurs 2014

I uke 9,10, og 11 2014 arrangerer vi på HiL påny emnet “Ansikt til ansikt gir innsikt ”

Kurset avholdes for 6.gang. Personer med brukererfaring rekruttert gjennom brukerorganisasjonene inviteres til å delta på linje med 3-årsstudenter fra bachelorstudiene. Det deltar like mange fra hver av de to gruppene (15 + 15). Gjennom at deltakerne med ulik bakgrunn møtes på like fot over en tre ukers periode og med et felles mål vil dette kunne gi nye innsikter for begge grupper. Intensjonen er å gi nye innsikter om hva marginalisering og utenforskap kan innebære og hvordan det kan utfordres og motvirkes gjennom at brukerkunnskap og fagkunnskap møtes på en positiv og likestilt måte.Rekrutteringsarbeidet er igang og vi ser fram til utbytterike uker.

 


 

Utbytte av deltakelse på emnet “Ansikt til ansikt gir innsikt”.

Evalueringene som er foretatt i forbindelse med kursets slutt viser at både interne og eksternestudentere er fornøyde. Oppleves kurset utbytterikt en tid etter deltakelse? Førsteelektorstipendiatene Tove Hasvold og Liv Altmann har gjennom året hatt samtale med 9 tidligere studenter som deltok på kurset enten i 2009 eller 20010. Foreløpig funn ser ut til at tidligere eksternstudenter og intern studenter tilskriver kurset betydning med henblikk på hvor de står idag og hva slags verdier og maktforståelse som inngår i deres verdisystem. Publisering av resultater er fortsatt et stykke unna men vil komme. Foreløpige resultater er kort presentert på Innlandskongressen(Kongressen arrangeres av Sykehuset Innlandet HF (SI), Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, som har som mål å styrke samarbeidet mellom institusjonene innen medisinsk og helsefaglig forskning) og på ENSACT konferansen Istanbul.

 


 

Kan vi la oss inspirere av Universitetet i Plymouths erfaringer med brukerinvolvering i høgere utdanning?

Førstelektorstipendiat Liv Altmann tar i uke 5 og 6 turen til Plymouth University for å opplee universitetets brukerinvolvering i høgere utdanning i praksis. Ved å følge undervisningen og veiledningen gitt av serviceuseres and careers håper Liv å la seg inspirere til å utvikle lignende tiltak på HiL.

 


 

Bok underveis: G.Bjørke, H.Jarning og O.Eikeland(red): Ny praksis – ny kunnskap. Om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-Media AS

Ole Petter Askheim, Liv Altmann og Tove Hasvold bidrar med et kapitel i boken om utviklingsarbeid som sjanger.

Askheim,Altmann og Hasvols kapitel er kalt: Ansikt til ansikt gir innsikt – brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning. Kapitellet bygger på erfaringer med kursene vi har avholdt.

 


 

Nordisk Forsa-konferanse 4-6.10.2012

Den 9. nordiske Forsa-konferansen gikk av stabelen 4.6.10.2012 i Trondheim. Temaet for konferansen var “Partnership in social work – active collaboration with different actors”.

Det var mange interessante presentasjoner på konferansen – powerpointene fra disse vil etterhvert bli lagt ut på konferansens hjemmeside www.nordicforsa2012.no

Ole Petter Askheim presenterte samarbeidet mellom Sverige, UK og Norge (Leonardoprosjektet), om brukerinvolvering i sosialarbeiderutdanningene, og Tove Hasvold presenterte seminaret “Ansikt til ansikt gir innsikt – rekruttering av personer med brukererfaring som studenter i sosialarbeiderutdanningene”, som har vært gjennomført fire ganger på sosialarbeiderutdanningene på HiL.

 


 

Norske barnevernpedagog og sosionomstudenter i praksis i Plymouth i England /Norwegian child welfare students and students in social work now with a possibility of practical training placement in Plymouth

Høgskolen i Lillehammer har som følge av Leonardosamarbeidet nå etablert en mulighet for studenter til en spennende praksis i Plymouth.http://www.studentsandrefugeestogether.com/index.php

 


 

Members of the Leonardo-project from HiL meet with members of the Plymouth University Service User and Carer Consultative Group

Medlemmer i Leonardoprosjektgruppa fra HiL møtte medlemmer av Plymouth University Service User and Carer Consultative Group i Plymouth i oktober 2012. Vi fikk en inspirerende presentasjon av gruppas arbeid. Dessuten fikk vi informasjon om at det ved universitetet også finnes en ungdomsgruppe med brukererfaringer som kvalifiserer studenter YOUNG PEOPLE 4 CHANGE , Young People fo Change leaflet[1]

 


 

PowerUs’ bidrag på ENSACT-konferansen i Istanbul i april 2013

PowerUs Norge var godt representert i Istanbul og fikk synliggjort nødvendigheten av brukerinnflytelse i høyere utdanning. Se lenke:

http://hil.no/hil/forskning/aktuelt/altmann_hasvold_og_askheim_paa_konferanse_i_istanbul

PowerUs Sverige hadde også spennende innlegg, bl.a. om gap-mending pedagogy,  ta en titt på PowerUs.se

 


 

PowerUs’ bidrag på ENSACT-konferansen i Istanbul april 2013

PowerUs Norge var godt representert I Istanbul, og fikk synliggjort nødvendigheten av brukerinnflytelse i høyere utdanning. Les mer på lenken nedenfor

PowerUs-Istanbul

PowerUs Sverige bidro også, bl.a. med et innlegg om gap-mening pedagogy, se PowerUs.se

 


 


© 2011-2017 PowerUs